In English

Wesołych Świąt

opublikowano w dziale Polska

Z okazji Świąt Wiel­kanoc­nych życzymy Wam – Czytel­nikom Magazynu Blues​.pl – speł­nienia marzeń i wszyst­kiego, co w życiu naj­pięk­niej­sze. Zdrowia, miło­ści i wspaniałej muzyki.

Redak­cja Blues​.pl

28. Toruń Blues Meeting

opublikowano w dziale Polska

Druga połowa listopada to w bluesowym kalen­darzu pol­skich melomanów pora na Toruń Blues Meeting – doroczne spo­tkanie artystów i fanów w Akademic­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki „Od Nowa”, którego tegoroczna edycja odbędzie się 17 i 18 listopada. Dwudziesta ósma odsłona festiwalu będzie miała nie­zwykle międzynarodowy charak­ter – w Od Nowie wystąpią bluesmani z 7 krajów i 3 kon­tynen­tów. Wśród pol­skich wykonaw­ców publicz­ność usłyszy takie zespoły jak Gang Olsena, Mr. Big Jack, Sob­czak & Szopiń­ski Duo, Bang On Blues, Hot Lips oraz Tor­tillę z Mar­kiem Stryszow­skim. Reprezen­tację zagranicy stanowić będą Dor­rey Lin Lyles & White Trash z USA, Leif De Leeuw Band z Holan­dii, Johnny B’Beast z Łotwy i brytyj­ska legenda, Ten Years After. Nie zabrak­nie rów­nież tradycyj­nych noc­nych jam ses­sions na małej scenie klubu.

Źródło: www.blues.umk.pl/

Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Keith Dunn, Car­los John­son, John „Broad­way” Tuc­ker, Michael Roach, Mike Rus­sell, Guitar Crusher, Eddie Tur­ner, Mud Mor­gan­field, Johnny Win­ter… Lista zagranicz­nych gwiazd Toruń Blues Meeting jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu wystar­czyło podać z niej jedynie trzy nazwy lub nazwiska żeby wziąć udział w losowaniu zaproszeń na meeting, którego 27. edycja odbędzie się w piątek i w sobotę 18 i 19 listopada – po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni (wybierane losowo).

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • zaproszenia na piątek, 18 listopada: Zofia z Byd­gosz­czy, Robert z Kalisza, Piotr z Torunia, Andrzej z Elbląga i Mar­cin z Torunia,
  • zaproszenia na sobotę, 19 listopada: Jan z Byd­gosz­czy, Krzysz­tof z Płocka, Adam z Torunia, Piotr z Poznania i Ewa z Torunia.

Na zwycięz­ców, a także na wszyst­kie inne osoby, które pojawią się w klubie „Od Nowa” czekać będą na Toruń Blues Meeting ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć. Szczegółowy program znaj­dziecie na stronie festiwalu.

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 18 i 19 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste siódme urodziny. Gwiazdą wydarzenia, spo­glądającą na fanów z plakatu, jest Amerykanin Niki Buzz. Publicz­no­ści zaprezen­tują się także pochodzący z Islan­dii ET Tumason oraz czeski band Buzma Folk Blues. Pol­skę reprezen­tować będą Kasa Chorych, Old Breakout, Nad­miar, Kulisz Trio, Tor­tilla i wspo­mniany Dżem.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem wymienić nazwiska co naj­mniej trzech zagranicz­nych gwiazd poprzed­nich edycji festiwalu.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 17 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzców!

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Jimiway Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Dwie ważne chicagow­skie wytwór­nie płytowe, dla których nagrywają zespoły będące zagranicz­nymi gwiaz­dami tegorocz­nego Jimiway Blues Festival to Alligator Records i Del­mark — taka była prawidłowa odpowiedź w kon­kur­sie, który organizowaliśmy wspól­nie z Benedyk­tem Kunic­kim, dyrek­torem Jimiway. Do wygrania były dwa pojedyn­cze zaproszenia na wszyst­kie trzy festiwalowe dni.

Zwycięz­cami kon­kursu są Robert z Kalisza i Jacek z Ino­wrocławia, gratulujemy.

For­macja Mis­sis­sippi Heat i grupa Lil’Ed & The Blues Imperials, których dotyczyło pytanie, a także Mr. Sipp to gwiazdy jubile­uszowej, dwudziestej piątej edycji Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim, która odbędzie się 13, 14 i 15 paź­dzier­nika. Oczywi­ście w ramach festiwalu nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. W ramach Jimiway wystąpią w tym roku Hot Lips, Hen­drix Resur­rec­tion, Obstawa Prezydenta, Kraków Street Band, Blues Time, Blues Jun­kers i Gang Olsena. Muzyce towarzyszyć będą promocje nowych książek redak­torów Jana Choj­nac­kiego i Zdzisława Pająka. Polecamy!

Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Wcześniej opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2016 | Code & design PMK Design