In English

Blues.pl na Facebooku — zostań fanem!

29 listopada 2015 r.

Najnowsze wiadomości RSS Twitter Facebook

Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Keith Dunn, Car­los John­son, John „Broad­way” Tuc­ker, Michael Roach, Mike Rus­sell, Guitar Crusher, Eddie Tur­ner, Mud Mor­gan­field, Johnny Win­ter… Lista zagranicz­nych gwiazd Toruń Blues Meeting jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu wystar­czyło podać z niej jedynie trzy nazwy lub nazwiska żeby wziąć udział w losowaniu zaproszeń na meeting, którego 26. edycja odbędzie się 20 i 21 listopada – dziesięć pojedyn­czych zaproszeń na pierw­szy z festiwalowych dni i pięć na drugi dzień imprezy (wybierane losowo).

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • zaproszenia na piątek, 20 listopada: Olga z War­szawy, Karol z Lublina, Joanna z War­szawy, Janusz z Byd­gosz­czy, Jadwiga z Lublina, Łukasz z Lublina, Krzysz­tof z Gdań­ska, Ewa z Olsz­tyna, Jakub z Byd­gosz­czy, Mariusz z Bydgoszczy,
  • zaproszenia na sobotę, 21 listopada: Anna z Torunia, Patryk z Torunia, Robert z Włocławka, Patryk z Torunia, Andrzej z Poznania.

Na zwycięz­ców, a także na wszyst­kie inne osoby, które pojawią się w klubie „Od Nowa” czekać będą na Toruń Blues Meeting ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć. Szczegółowy program znaj­dziecie na stronie festiwalu.

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 20 i 21 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste szóste urodziny. Gwiazdą wydarzenia, spo­glądającą na fanów z plakatu, jest Amerykanin Lamar Chase – wspierany przez skład międzynarodowych muzyków. Inni zagraniczni wykonawcy tegorocz­nej edycji to The High­tones ze Szwecji, Big Joe Bone z Wiel­kiej Brytanii i słowacki duet Bena & Radvanyi. Pol­ską scenę bluesową reprezen­tować będą m.in. Dżem, Cree, Paweł Szymań­ski, Cot­ton Wing, Tor­tilla, Out­sider Blues i Blues Bazar.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest aż dziesięć pojedyn­czych zaproszeń na pierw­szy z festiwalowych dni i pięć na drugi dzień imprezy (wybierane losowo). Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem wymienić co naj­mniej trzy zagraniczne gwiazdy poprzed­nich edycji festiwalu.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 19 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Rawa Blues Festival w TVP2

opublikowano w dziale Polska

35. edycja Rawa Blues Festival prze­szła do historii 3 paź­dzier­nika, ale dzięki telewizyj­nej Dwójce możemy ją sobie przy­po­mnieć. Pod hasłem retrans­misji festiwalowych kon­cer­tów upłyną listopadowe noce w TVP2. Pierw­sza, kon­certu Bet­tye LaVette, już w sobotę 7 listopada o godzinie 01:20. Wykaz kolej­nych kon­cer­towych retrans­misji, poniżej:

  • Jarekus Sin­gleton – sobota, 14 listopada 2015, godz. 00:25,
  • Sel­wyn Bir­chwood – sobota, 21 listopada 2015, godz. 01:00,
  • Elvin Bishop – sobota, 28 listopada 2015, godz. 00:45.

Mimo póź­nej pory emisji warto czekać, czego dowodem niech będzie dostępny na YouTube frag­ment naj­bliż­szej retrans­misji kon­certu Bet­tye LaVette.

Źródło: www.rawablues.com

Dave Matthews Band w Polsce!

opublikowano w dziale Polska

To będzie bez wąt­pienia jedno z muzycz­nych wydarzeń tego roku. Amerykań­ska grupa Dave Mat­thews Band przyjedzie do Pol­ski – kon­cert odbędzie się 28 paź­dzier­nika w położonej na pograniczu Gdań­ska i Sopotu hali Ergo Arena. Dave Mat­thews Band na światowej scenie muzycz­nej funk­cjonuje od 1991 roku – mimo, że nie grają bluesa, ich muzyka jest bliska ser­com także bluesowych melomanów, stanowiąc per­fek­cyjne połączenie jazzu, folku, funku oraz popu. Bilety na kon­cert można jesz­cze nabywać za pośred­nic­twem stron: www​.prestigemjm​.com, eBilet​.pl, Even­tim, Tic­ket­pro oraz w salonach EMPiK na terenie całego kraju. Warto rów­nież pod­kreślić, że na wszyst­kich fanów zespołu, którzy zdecydują się na zakup biletu, czeka duża nie­spodzianka. Każdy z nich będzie mógł pobrać pięć wyjąt­kowych utworów live w wykonaniu amerykań­skiej grupy. W przy­padku biletów elek­tronicz­nych, odpowiedni link zostanie prze­słany drogą mailową wraz z potwier­dzeniem zakupu. Link lub QR Code znajdą się także na wej­ściów­kach prze­syłanych pocztą tradycyjną. Szczegóły znaleźć można na stronie jed­nego z organizatorów kon­certu, Prestige MJM.

Źródło: www.prestigemjm.com

Bernhoft wystąpi w Stodole

opublikowano w dziale Polska

Już nie­wiele czasu pozostało do gratki, jaką dla miłośników soulu przy­gotował war­szaw­ski Klub Stodoła. 19 paź­dzier­nika, w ramach tam­tej­szej Open Stage, wystąpi jedna z naj­jaśniej­szych nor­weskich gwiazd, Jarle Bern­hoft (fot. strona domowa artysty) działający teraz pod skróconym pseudonimem Bern­hoft. Jego twór­czość, która łączy klasyczny soul z jaz­zem i nowymi brzmieniami, jest nastrojowa, efek­towna i wciągająca, a jego ostat­nia płyta, „Islan­der”, była nominowana do prestiżowej nagrody Grammy. Blues​.pl, które jest jed­nym z patronów kon­certu, od dawna kibicuje poczynaniom Jarle Bern­hofta – dla przy­po­mnienia zachęcamy do prze­czytania recen­zji albumu „Walk With Me (Live at Chateau Neuf)” i posłuchania Jarle w dostęp­nej na YouTube wer­sji live.

Szczegóły na temat rezer­wacji biletów znaleźć można na stronie Klubu Stodoła.

Źródło: www.stodola.pl

Jimiway Blues Festival. Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Dave Hole, Car­los John­son, Vance Kelly, Mis­sis­sippi Heat, Bill Perry, Larry Gar­ner, Philip Sayce, Shar­rie Wil­liams, Sher­man Robert­son, Terry Evans, Smokin’ Joe Kubek & Bnois King, Kenny Neal Band, Joe Louis Wal­ker, Popa Chubby… Lista zagranicz­nych gwiazd Jimiway Blues Festival jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i dyrek­tora festiwalu Jimiway, Benedykta Kunic­kiego, wystar­czyło podać z niej jedynie 10 nazw lub nazwisk żeby wziąć udział w losowaniu dwóch pojedyn­czych zaproszeń na oba festiwalowe dni, 16 i 17 paź­dzier­nika.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców, Jacka z Ino­wrocławia i Martę z Ostrowa Wiel­kopol­skiego.

Gratulujemy tym bar­dziej, że tegoroczny Jimiway Blues Festiwal zapowiada się bar­dzo ciekawie. W ramach 24. edycji imprezy zagrają m.in.: The Rusty Wright Band, znany ze współ­pracy z takimi wytwór­niami jak Blind Pig, Alligator czy Ruf Records gitarzysta Coco Mon­toya i uzdol­niony mul­tiin­strumen­talista, który karierę zaczynał jako genialne dziecko, Lucky Peter­son (fot. strona domowa artysty).

Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Joe Bonamassa w Poznaniu!

opublikowano w dziale Polska

Tegoroczny paź­dzier­nik to dla miłośników bluesa miesiąc nie­zwykłego urodzaju. Ci, którzy naj­bar­dziej kochają brzmienie gitary będą szczegól­nie zadowoleni – po dwulet­niej prze­rwie wraca do Pol­ski jedna z naj­więk­szych współ­czesnych bluesowych gwiazd, Joe Bonamassa (fot. strona domowa artysty). We wtorek, 6 paź­dzier­nika, zagra w Poznaniu w Hali Arenie. Na scenie towarzyszyć mu będą per­kusista Anton Fig, basista Michael Rhodes, Lee Thorn­burg na trąbce i Paul Cerra na sak­sofonie. Na klawiszach zagra z kolei Reese Wynans, znany choćby z grupy Double Trouble Stevie Ray Vaughana.

Występ zbiega się w czasie z premierą nowego, kon­cer­towego albumu Bonamassy „Live at Radio City Music Hall” wydanego przez holen­der­ską Provogue Records, a dys­trybuowanego w Pol­sce przez Mystic Produc­tion, na którym pojawiły się nowe i nie­publikowane wcześniej utwory. Jest więc szansa, że je także usłyszymy w Poznaniu. Jako zachęta do pojawienia się w Hali Arenie, dostępny na YouTube frag­ment „Live at Radio City Music Hall”.

Źródło: Agencja Koncertowo-Wydawnicza Delta

Blues.pl poleca

Joe Bonamassa „Muddy Wolf At Red Rocks”

2 paź­dzier­nika ukazał się nowy kon­cer­towy album Joe Bonamassy, jed­nego z naj­lep­szych i naj­bar­dziej płod­nych współ­czesnych bluesowych gitarzystów, jed­nak dziś u nas dwa słowa na temat poprzed­niej kon­cer­tówki Joe, „Muddy Wolf At Red Rocks”, będącej wymarzoną wręcz pozycją dla miłośników ikon bluesa, Muddy Watersa i Howlin’a Wolfa. To utwory z ich reper­tuaru, w przy­tłaczającej więk­szo­ści, wypeł­niają ten album.

Genial­nie wyglądający Red Rocks Amphitheatre nieopodal Denver w Colorado był scenerią kon­certu, w ramach którego Bonamassa oddał muzyczny hołd klasycz­nym bluesowym brzmieniom. Nie był zresztą w tym zadaniu bez wspar­cia świet­nych muzyków – innych niż ci, z którymi kon­cer­tuje na co dzień. I tak w towarzyszącej mu przy tej okazji bluesowej maszynie pojawili się m.in. Reese Wynans z Double Trouble Stevie Ray Vaughana, Ron Dziubla na sak­sofonie, Mike Hen­der­son – na co dzień gitarzysta, tu na har­monijce, a także rewelacyjny Kirk Flet­cher, zdaniem wielu jedna z naj­lep­szych dziś gitar na Zachod­nim Wybrzeżu USA. Nic dziw­nego, że w takim towarzystwie sam Joe zdawał się być jesz­cze bar­dziej pod­eks­cytowany niż zwykle. To prze­łożyło się na muzykę czyniąc z „Muddy Wolf At Red Rocks” jedną z naprawdę obowiąz­kowych pozycji w prze­bogatej kon­cer­towej dys­kografii Bonamassy. (pd)

Wydawca: Provogue Records / Mystic Productions
Posłuchaj: www.mystic.pl

Nowości z Ruf Records

Wśród europej­skich bluesowych wytwórni status jed­nej z naj­waż­niej­szych ma nie­miecka oficyna Ruf Records. A że Ruf stawia na współ­czesnego, dosyć prze­bojowego bluesa, można się po jej produk­cjach spo­dziewać naprawdę przyjem­nego bujania z odrobiną rocka między nutami. Takie znaleźć można na nowym krążku Royal Southern Brother­hood, „Don’t Look Back”.

Kiedy Royal Southern Brother­hood pojawiło się w Pol­sce w 2012 roku w składzie bandu, obok wokalisty Cyrila Neville’a – znanego z Neville Brothers znaleźć można było syna wiel­kiego Gregga All­mana, Devona All­mana i Mike’a Zito – wów­czas jedną z gwiazd w kon­stelacji bluesowej wytwórni Delta Groove Produc­tions. Na nowej płycie mamy już innych gitarzystów – pierw­szy to młody Amerykanin nagrywający od nie­dawna dla Rufa, Bart Wal­ker; drugi to Tyrone Vaughan – syn Jimiego Vaughana i bratanek tego Stevie Ray Vaughana, a wiec chłopak, któremu – przy­naj­mniej w teo­rii – blues płynie w żyłach. Prak­tyka też nie jest zła, co „Don’t Look Back”, nagrana na dodatek w słyn­nym Fame Studio w Muscle Shoal w Alabamie zdaje się potwier­dzać. Dla miłośników współ­czesnego bluesa, southern rocka, funky i klasycz­nego rocka – a więc dla tych wszyst­kich, którzy lubią takie bandy jak Lynyrd Skynyrd, Gov’t Mule, The All­man Brothers Band czy po prostu pasjonują się amerykań­skim połu­dniem, album godny polecenia. Podob­nie jak nowa produk­cja Saman­thy Fish, „Wild Heart”.

Bluesowych gitarzystów w katalogu Ruf Records nie brakuje, co już choćby płyta Royal Southern Brother­hood wyraź­nie pokazała, ale jeśli przyj­rzeć się mu dokład­nie, możemy zauważyć, że rów­nie ważne miej­sce mają w nim śpiewające damy. To też chyba konik szefa wytwórni, Thomasa Rufa – interesujące dam­skie głosy. Takich wokalistek, o których dzięki nie­miec­kiej oficynie usłyszała europej­ska publicz­ność jest cał­kiem sporo. Młodziutka Saman­tha Fish jest jedną z nich. Nie dość, że śpiewa, to jesz­cze spraw­nie radzi sobie z gitarą. Na nowym albumie to właśnie te gitarowe akcenty stanowią ważny element, co pew­nie jest też zasługą producenta krążka – a na co dzień rewelacyj­nego gitarzysty kojarzonego choćby z North Mis­sis­sippi All­stars i The Black Crowes, Luthera Dic­kin­sona. Warto posłuchać.

Saman­tha Fish i płyta „Wild Heart”, wyprodukowana przez Luthera Dic­kin­sona – i z jego udziałem w roli gitarzysty i basisty – to prze­bojowe, współ­cześnie bluesowe granie w wykonaniu młodej artystki, której wróżyć można dobrą przy­szłość. Ta mieszanka uznanych nazwisk i młodych talen­tów jest charak­terystyczna dla katalogu Rufa. Dość powiedzieć, że wśród nowo­ści wytwórni znalazła się kon­cer­towa płyta grupy Spin Doctors, która jako wiel­kie odkrycie lat 90tych ma na kon­cie dobre kilka milionów sprzedanych krąż­ków. Ten naj­now­szy, „Songs from the road”, ma formę dwóch dys­ków – CD i DVD.

Songs From The Road” to seria, w ramach której Ruf Records już od kilku lat wydaje kon­cer­towe albumy artystów ze swojej stajni. Pomysł jest ciekawy, bo na taki album zawsze składają się dwa krążki – na CD mamy muzykę, a dysk DVD to już zapis kon­certu wzbogacony o wizje. Całość ubrana w jedno pudełko też kosz­tuje jak jedna płyta. Nic tylko korzystać. Naj­now­sza odsłona serii fir­mowana jest przez Spin Doctors. Trochę tu bluesa, trochę roz­budowanych jam­ban­dowych aranży. Ciekawe granie w wykonaniu amerykań­skiego bandu z bluesowym epizodem w dys­kografii. Z nie­miec­kim logo na okładce.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Ruf Records
Posłuchaj: www.rufrecords.de

Mystic Productions i bluesowe nowości

Jesz­cze kilka lat temu znalezienie zagranicz­nych bluesowych nowo­ści w pol­skich sklepach płytowych było spo­rym wyzwaniem. Dziś, zarówno naj­waż­niej­sze europej­skie i amerykań­skie oficyny, jak i mniej­sze, ciekawe wytwór­nie, cieszą się dobrą dys­trybucją i łatwym dostępem do pol­skich melomanów. Duża w tym zasługa wydaw­nictw pokroju Mystic Produc­tions, które dbają o to, aby bluesowe nowo­ści nie omijały Pol­ski. Także te „jesz­cze ciepłe”. Do tej kategorii należy wydany kilka dni temu przez holen­der­ską wytwór­nię Provogue album Beth Hart, „Bet­ter Than Home”. Opisując jej poprzed­nią płytę wspo­mniałem, że głos Beth Hart brzmiał tam dużo doj­rzalej niż wcześniej; produk­cja i realizacja nagrań były znakomite; a same utwory dobrze napisano i pierw­szorzęd­nie wykonano. To samo można powiedzieć o „Bet­ter Than Home”. Zresztą sama artystka mówi o tej płycie, że to jej naj­doj­rzal­sze muzyczne dziecko. Całość utrzymana jest głów­nie w roz­lanej, delikat­nej kon­wen­cji, ale wokalny pazur też tam można znaleźć, choć zdecydowanie rzadziej niż dotąd. Piękna płyta i bar­dzo ją polecam.

Coś w cał­kiem innej stylistyce i z cał­kiem innym zapleczem, to malutka, nie­zależna wytwór­nia Big Legal Mess i surowy bluesman w starym stylu – Leo Bud Welch z płytą „I Don’t Prefer No Blues”. Jeśli zawarty tam blues kojarzy się z grubo ciosanymi produk­cjami, jakie od połowy lat 90tych wychodziły z taśmy produk­cyj­nej wytworni Fat Possum Records, to słusz­nie. Big Legal Mess to bowiem wytwór­nia córka Fat Possum i tak jak w katalogu mamy, także w jej archiwach znaj­dziemy naj­praw­dziw­szego, naj­surow­szego bluesa jakiego tylko można sobie wyobrazić na początku XXI wieku. Rok temu, mając wtedy 81 lat, Leo Welch nagrał dla Big Legal Mess swoją debiutancką płytę, o mocno gospelowym charak­terze. Kolejna w dorobku miała już być bluesowa i tak rzeczywi­ście się stało. All­music Guide pisze, że „to połączenie chropowatego Delta Bluesa spod znaku R.L. Burnside’a z wczesnym chicagow­skim soun­dem Muddy Watersa”. Jak byśmy tego nie nazwali, usłyszeć takiego bluesa w roku 2015 to spore zaskoczenie.

Muzyczną ciekawostką, choć sto razy bar­dziej od Welcha nowoczesną, jest nowy album grupy har­monij­karza Johna Pop­pera, Blues Traveler – „Blow Up the Moon” wydany przez Loud & Proud Records, czyli Blues Traveler w wer­sji pop. Choć mieszanie bluesa z popem purystom nie zawsze jest smak, nie można zaprzeczyć, że takie eks­perymenty są ciekawe i na pewno znaj­dują swoją publicz­ność. Z takiego założenia wyszedł John Pop­per zapraszając do nagrania „Blow Up The Moon” cał­kiem pokaźną grupę gości. Nie­stety, może dlatego że to głęboko-​popowy światek te nazwiska mnie nie mówią nic, ale słucha się ich przyjem­nie – szczegól­nie wtedy, gdy mamy ochotę na trochę lek­kiej, radiowej roz­rywki w dobrym guście.

Znakomite nazwiska, i to bar­dzo dobrze znane każ­demu miłośnikowi bluesa, słychać na nowej płycie Rob­bena Forda – wydanej podob­nie jak krążek Bet Hart przez Provogue Records. Wśród gości Keb’ Mo, Robert Ran­dolph, War­ren Haynes czy Sonny Lan­dreth. Kiedy dodać to tego łatwość, z jaką w prze­strzeni między bluesem, jaz­zem a fun­kiem porusza się Ford, album „Into The Sun” staje się jedną z tych pozycji, których na pewno trzeba posłuchać. Jak dobrze, że podob­nie jak w przy­padku pozostałych, opisanych wyżej płyt, dzięki Mystic Produc­tions można to zrobić w swoim ulubionym płytowym sklepie nieopodal.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Provogue Records, Big Legal Mess, Loud & Proud Records
Posłuchaj: www.mystic.pl

Van Morrison
„Duets: Re-Working The Catalogue”

Legen­darny irlandzki bard, Van Mor­rison, nagrał do tej pory ponad 360 utworów zebranych na 34 albumach. Na tym naj­now­szym, trzydziestym piątym, zatytułowanym „Duets: Re-​Working The Catalogue”, znalazły się nowe inter­pretacje klasycz­nych piosenek wokalisty, nagrane na nowo, w towarzystwie takich gwiazd jak wspo­mniany Michael Bublé, Steve Win­wood, Bobby Womack, Mark Knop­fler, Natalie Cole czy córka artysty – Shana Mor­rison. „Duets: Re-​Working The Catalogue” ukazała się 24 marca, a wraz z nią nowe inter­pretacje utworów Vana Mor­risona. Nie są to jed­nak dobrze znane klasyki – artysta postanowił dać drugą szansę jed­nym ze swoich ulubionych kom­pozycji. Do współ­pracy przy płycie Mor­rison zaprosił artystów, których darzy szacun­kiem i którzy są dla niego inspiracją. Płyta nagrywana była przez cały ubiegły rok w rodzin­nym mie­ście artysty, Bel­fa­ście oraz w Lon­dynie. Oprócz samego piosen­karza produk­cją krążka zajęli się Don Was (znany ze współ­pracy np. z Joh­nem Mayerem czy Eltonem Joh­nem) i Bob Rock (producent m.in. Michaela Bublé czy zespołu Metal­lica). Całość brzmi świet­nie i naprawdę wpada w ucho, co potwier­dza każda z 16 piosenek. W sumie ponad 65 minut muzyki. Sporo tego. Sporo też nie­zwykle pozytyw­nych recen­zji tego krążka w Inter­necie – od bar­dzo emocjonal­nie nastawionych, a przez to naprawdę wymagających fanów Mor­risona wpisujących swoje krót­kie komen­tarze w ser­wisach sprzedażowych pokroju amerykań­skiego Amazona, po krytyków i bran­żowe media. The Daily Mail napisał o tym krążku tak: „Kiedy masz w swoim katalogu blisko 360 oryginal­nych piosenek, na pewno będą wśród nich jakieś ukryte skarby. I tak z pew­no­ścią jest w przy­padku tej płyty. To mistrzow­ska kom­pozycja dla ducha, która daje ponowne życie gar­ści piosenek, zaczynając od tych z lat 70-​tych. Ten album mógłby być nagrany 40 lat temu i brzmieć tak samo, jak brzmi teraz. Ale kiedy na jed­nej płycie spo­tyka się jeden z naj­lep­szych Cel­tyc­kich soulowych głosów z wokalistami kalibru Boby Womacka czy Mavis Staples, potrzeba używania studyj­nych sztuczek jest nie­wielka”. Mądre słowa. Dobrym ich potwier­dzeniem są na przy­kład duety nagrane z brytyj­skimi weteranami rhythm’n’bluesa, tak w końcu bliskiego Vanowi Mor­risonowi. W tej kategorii przy mikrofonie pojawiają się obok niego, Geo­r­gie Fame, Steve Win­wod i Chris Far­lowe. Bluesa reprezen­tuje tez Taj Mahal. Bar­dzo dobre granie. (pd)

Wydawca: Sony Music Poland
Posłuchaj: www.sonymusic.pl

© Blues.pl 2000-2015 | Code & design PMK Design