In English
 

Jimiway Blues Festival. Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

13 października 2015 r.

Najnowsze wiadomości RSS Twitter Facebook

Bernhoft wystąpi w Stodole

opublikowano w dziale Polska

Już nie­wiele czasu pozostało do gratki, jaką dla miłośników soulu przy­gotował war­szaw­ski Klub Stodoła. 19 paź­dzier­nika, w ramach tam­tej­szej Open Stage, wystąpi jedna z naj­jaśniej­szych nor­weskich gwiazd, Jarle Bern­hoft (fot. strona domowa artysty) działający teraz pod skróconym pseudonimem Bern­hoft. Jego twór­czość, która łączy klasyczny soul z jaz­zem i nowymi brzmieniami, jest nastrojowa, efek­towna i wciągająca, a jego ostat­nia płyta, „Islan­der”, była nominowana do prestiżowej nagrody Grammy. Blues​.pl, które jest jed­nym z patronów kon­certu, od dawna kibicuje poczynaniom Jarle Bern­hofta – dla przy­po­mnienia zachęcamy do prze­czytania recen­zji albumu „Walk With Me (Live at Chateau Neuf)” i posłuchania Jarle w dostęp­nej na YouTube wer­sji live.

Szczegóły na temat rezer­wacji biletów znaleźć można na stronie Klubu Stodoła.

Źródło: www.stodola.pl

Jimiway Blues Festival. Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Dave Hole, Car­los John­son, Vance Kelly, Mis­sis­sippi Heat, Bill Perry, Larry Gar­ner, Philip Sayce, Shar­rie Wil­liams, Sher­man Robert­son, Terry Evans, Smokin’ Joe Kubek & Bnois King, Kenny Neal Band, Joe Louis Wal­ker, Popa Chubby… Lista zagranicz­nych gwiazd Jimiway Blues Festival jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i dyrek­tora festiwalu Jimiway, Benedykta Kunic­kiego, wystar­czyło podać z niej jedynie 10 nazw lub nazwisk żeby wziąć udział w losowaniu dwóch pojedyn­czych zaproszeń na oba festiwalowe dni, 16 i 17 paź­dzier­nika.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców, Jacka z Ino­wrocławia i Martę z Ostrowa Wiel­kopol­skiego.

Gratulujemy tym bar­dziej, że tegoroczny Jimiway Blues Festiwal zapowiada się bar­dzo ciekawie. W ramach 24. edycji imprezy zagrają m.in.: The Rusty Wright Band, znany ze współ­pracy z takimi wytwór­niami jak Blind Pig, Alligator czy Ruf Records gitarzysta Coco Mon­toya i uzdol­niony mul­tiin­strumen­talista, który karierę zaczynał jako genialne dziecko, Lucky Peter­son (fot. strona domowa artysty).

Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Joe Bonamassa w Poznaniu!

opublikowano w dziale Polska

Tegoroczny paź­dzier­nik to dla miłośników bluesa miesiąc nie­zwykłego urodzaju. Ci, którzy naj­bar­dziej kochają brzmienie gitary będą szczegól­nie zadowoleni – po dwulet­niej prze­rwie wraca do Pol­ski jedna z naj­więk­szych współ­czesnych bluesowych gwiazd, Joe Bonamassa (fot. strona domowa artysty). We wtorek, 6 paź­dzier­nika, zagra w Poznaniu w Hali Arenie. Na scenie towarzyszyć mu będą per­kusista Anton Fig, basista Michael Rhodes, Lee Thorn­burg na trąbce i Paul Cerra na sak­sofonie. Na klawiszach zagra z kolei Reese Wynans, znany choćby z grupy Double Trouble Stevie Ray Vaughana.

Występ zbiega się w czasie z premierą nowego, kon­cer­towego albumu Bonamassy „Live at Radio City Music Hall” wydanego przez holen­der­ską Provogue Records, a dys­trybuowanego w Pol­sce przez Mystic Produc­tion, na którym pojawiły się nowe i nie­publikowane wcześniej utwory. Jest więc szansa, że je także usłyszymy w Poznaniu. Jako zachęta do pojawienia się w Hali Arenie, dostępny na YouTube frag­ment „Live at Radio City Music Hall”.

Źródło: Agencja Koncertowo-Wydawnicza Delta

Jimiway Blues Festival! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Tegoroczna, 24. Edycja Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim zbliża się wiel­kimi krokami. Już 16 i 17 paź­dzier­nika w jej ramach pol­skim fanom zaprezen­tują się: The Rusty Wright Band, znany ze współ­pracy z takimi wytwór­niami jak Blind Pig, Alligator czy Ruf Records gitarzysta Coco Montoy’a i uzdol­niony mul­tiin­strumen­talista, który karierę zaczynał jako genialne dziecko, Lucky Peter­son (fot. strona domowa artysty). Oczywi­ście nie zabrak­nie w programie pol­skich wykonaw­ców – zagrają Break­maszyna, Jerry’s Fin­gers, Open Blues, Kasa Chorych oraz Jan Gałach & Bar­tek Szopiń­ski. Ciekawie zapowiadają się też aktyw­no­ści na Małej Scenie – promocja płyty Tan­deta Blues Band, 40 lat audycji „Biel­szy Odcień Bluesa”, jam ses­sion oraz kon­certy grup Nie­bieska Sowa i Oskar & Tom Band.

Razem z dyrek­torem festiwalu Jimiway, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na oba festiwalowe dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i wymienić co naj­mniej 10 zagranicz­nych gwiazd Jimiway Blues Festival z ostat­nich lat.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Jimiway Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 11 paź­dzier­nika, do pół­nocy. Dzień póź­niej ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

35. Rawa Blues Festival. Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

„Chicagow­ska wytwór­nia płytowa, której szefuje Bruce Iglauer to Alligator Records” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu Rawa Blues kon­kur­sie, w ramach którego do wygrania było pięć pojedyn­czych zaproszeń do katowic­kiego Spodka na 3 paź­dzier­nika, czyli trzydziestą piątą edycję Rawy Blues.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy piątkę szczęśliw­ców:

  • Ewelina z Przeworska,
  • Karol z Łodygowic,
  • Roma z Będzina,
  • Grzegorz z Warszawy,
  • Jacek z Łodzi.

Gratulujemy tym bar­dziej, że tegoroczna Rawa Blues zapowiada się nie­zwykle interesująco. Wśród zagranicz­nych gwiazd imprezy pojawią się gitarowa legenda Elvin Bishop, wokalistka Bet­tye LaVette, a także młodzi gitarzy­ści Jarekus Sin­gleton oraz Sel­wyn Bir­chwood. Pełen program wydarzenia znaj­dziecie na www​.rawablues​.com.

Źródło: Blues.pl i Rawa Blues Festival

35. Rawa Blues Festival. Wygraj zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Do naj­więk­szego bluesowego wydarzenia roku pozostało zaled­wie kilka dni. Już 3 paź­dzier­nika, w katowic­kim Spodku, odbędzie się 35. edycja Rawa Blues Festival. Wśród zagranicz­nych gwiazd imprezy pojawią się gitarowa legenda Elvin Bishop, wokalistka Bet­tye LaVette, a także młodzi gitarzy­ści Jarekus Sin­gleton oraz Sel­wyn Bir­chwood. Wśród pol­skich wykonaw­ców usłyszymy m.in. Irka Dudka i jego Big Ban­dem, ale także Sławka Wierz­chol­skiego & Nocną Zmianę Bluesa, Romka Puchow­skiego, Wielką Łódź czy Boogie Boys. Na festiwalu nie zabrak­nie też waż­nego gościa – imprezę odwiedzi Bruce Iglauer, szef jed­nej z naj­waż­niej­szych bluesowych wytwórni na świecie.

Jakiej? Tego dotyczy kon­kurs, jaki razem z organizatorami Rawa Blues Festival przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników. Do wygrania jest w nim aż pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka! Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „Jak nazywa się chicagow­ska wytwór­nia płytowa, której szefuje Bruce Iglauer”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Rawa Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do czwartku 1 paź­dzier­nika, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Świętujemy Polski Dzień Bluesa!

opublikowano w dziale Polska

16 września to dla pol­skich blues­fanów dzień szczegól­nie ważny. Po pierw­sze ze względu na rocz­nicę urodzin nieod­żałowanego B.B. Kinga (fot. Deborah Fein­gold) – króla bluesa, którego nagrania od lat dostar­czają nam tak wiele rado­ści. Po drugie za sprawą Pol­skiego Dnia Bluesa, który pokazać ma światu jak interesująca i atrak­cyjna dla ucha jest to muzyka. Dokład­nie tego dnia, ale także wokół tej daty, na terenie całego kraju organizowane są róż­nego rodzaju wydarzenia muzyczne o charak­terze bluesowym: kon­certy, festiwale, wystawy plastyczne, audycje radiowe, wspólne spo­tkania miłośników muzyki.

Drodzy Miłośnicy Bluesa, wszyst­kiego dobrego z okazji naszego święta!

Jako prezent dla Was, a także jako wspo­mnienie wiel­kiego B.B. Kinga – dostępny na YouTube klip, w którym król bluesa prezen­tuje się w towarzystwie Tracy Chapman.

Źródło: www.blues.pl

Blues.pl poleca

Joe Bonamassa „Muddy Wolf At Red Rocks”

2 paź­dzier­nika ukazał się nowy kon­cer­towy album Joe Bonamassy, jed­nego z naj­lep­szych i naj­bar­dziej płod­nych współ­czesnych bluesowych gitarzystów, jed­nak dziś u nas dwa słowa na temat poprzed­niej kon­cer­tówki Joe, „Muddy Wolf At Red Rocks”, będącej wymarzoną wręcz pozycją dla miłośników ikon bluesa, Muddy Watersa i Howlin’a Wolfa. To utwory z ich reper­tuaru, w przy­tłaczającej więk­szo­ści, wypeł­niają ten album.

Genial­nie wyglądający Red Rocks Amphitheatre nieopodal Denver w Colorado był scenerią kon­certu, w ramach którego Bonamassa oddał muzyczny hołd klasycz­nym bluesowym brzmieniom. Nie był zresztą w tym zadaniu bez wspar­cia świet­nych muzyków – innych niż ci, z którymi kon­cer­tuje na co dzień. I tak w towarzyszącej mu przy tej okazji bluesowej maszynie pojawili się m.in. Reese Wynans z Double Trouble Stevie Ray Vaughana, Ron Dziubla na sak­sofonie, Mike Hen­der­son – na co dzień gitarzysta, tu na har­monijce, a także rewelacyjny Kirk Flet­cher, zdaniem wielu jedna z naj­lep­szych dziś gitar na Zachod­nim Wybrzeżu USA. Nic dziw­nego, że w takim towarzystwie sam Joe zdawał się być jesz­cze bar­dziej pod­eks­cytowany niż zwykle. To prze­łożyło się na muzykę czyniąc z „Muddy Wolf At Red Rocks” jedną z naprawdę obowiąz­kowych pozycji w prze­bogatej kon­cer­towej dys­kografii Bonamassy. (pd)

Wydawca: Provogue Records / Mystic Productions
Posłuchaj: www.mystic.pl

Nowości z Ruf Records

Wśród europej­skich bluesowych wytwórni status jed­nej z naj­waż­niej­szych ma nie­miecka oficyna Ruf Records. A że Ruf stawia na współ­czesnego, dosyć prze­bojowego bluesa, można się po jej produk­cjach spo­dziewać naprawdę przyjem­nego bujania z odrobiną rocka między nutami. Takie znaleźć można na nowym krążku Royal Southern Brother­hood, „Don’t Look Back”.

Kiedy Royal Southern Brother­hood pojawiło się w Pol­sce w 2012 roku w składzie bandu, obok wokalisty Cyrila Neville’a – znanego z Neville Brothers znaleźć można było syna wiel­kiego Gregga All­mana, Devona All­mana i Mike’a Zito – wów­czas jedną z gwiazd w kon­stelacji bluesowej wytwórni Delta Groove Produc­tions. Na nowej płycie mamy już innych gitarzystów – pierw­szy to młody Amerykanin nagrywający od nie­dawna dla Rufa, Bart Wal­ker; drugi to Tyrone Vaughan – syn Jimiego Vaughana i bratanek tego Stevie Ray Vaughana, a wiec chłopak, któremu – przy­naj­mniej w teo­rii – blues płynie w żyłach. Prak­tyka też nie jest zła, co „Don’t Look Back”, nagrana na dodatek w słyn­nym Fame Studio w Muscle Shoal w Alabamie zdaje się potwier­dzać. Dla miłośników współ­czesnego bluesa, southern rocka, funky i klasycz­nego rocka – a więc dla tych wszyst­kich, którzy lubią takie bandy jak Lynyrd Skynyrd, Gov’t Mule, The All­man Brothers Band czy po prostu pasjonują się amerykań­skim połu­dniem, album godny polecenia. Podob­nie jak nowa produk­cja Saman­thy Fish, „Wild Heart”.

Bluesowych gitarzystów w katalogu Ruf Records nie brakuje, co już choćby płyta Royal Southern Brother­hood wyraź­nie pokazała, ale jeśli przyj­rzeć się mu dokład­nie, możemy zauważyć, że rów­nie ważne miej­sce mają w nim śpiewające damy. To też chyba konik szefa wytwórni, Thomasa Rufa – interesujące dam­skie głosy. Takich wokalistek, o których dzięki nie­miec­kiej oficynie usłyszała europej­ska publicz­ność jest cał­kiem sporo. Młodziutka Saman­tha Fish jest jedną z nich. Nie dość, że śpiewa, to jesz­cze spraw­nie radzi sobie z gitarą. Na nowym albumie to właśnie te gitarowe akcenty stanowią ważny element, co pew­nie jest też zasługą producenta krążka – a na co dzień rewelacyj­nego gitarzysty kojarzonego choćby z North Mis­sis­sippi All­stars i The Black Crowes, Luthera Dic­kin­sona. Warto posłuchać.

Saman­tha Fish i płyta „Wild Heart”, wyprodukowana przez Luthera Dic­kin­sona – i z jego udziałem w roli gitarzysty i basisty – to prze­bojowe, współ­cześnie bluesowe granie w wykonaniu młodej artystki, której wróżyć można dobrą przy­szłość. Ta mieszanka uznanych nazwisk i młodych talen­tów jest charak­terystyczna dla katalogu Rufa. Dość powiedzieć, że wśród nowo­ści wytwórni znalazła się kon­cer­towa płyta grupy Spin Doctors, która jako wiel­kie odkrycie lat 90tych ma na kon­cie dobre kilka milionów sprzedanych krąż­ków. Ten naj­now­szy, „Songs from the road”, ma formę dwóch dys­ków – CD i DVD.

Songs From The Road” to seria, w ramach której Ruf Records już od kilku lat wydaje kon­cer­towe albumy artystów ze swojej stajni. Pomysł jest ciekawy, bo na taki album zawsze składają się dwa krążki – na CD mamy muzykę, a dysk DVD to już zapis kon­certu wzbogacony o wizje. Całość ubrana w jedno pudełko też kosz­tuje jak jedna płyta. Nic tylko korzystać. Naj­now­sza odsłona serii fir­mowana jest przez Spin Doctors. Trochę tu bluesa, trochę roz­budowanych jam­ban­dowych aranży. Ciekawe granie w wykonaniu amerykań­skiego bandu z bluesowym epizodem w dys­kografii. Z nie­miec­kim logo na okładce.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Ruf Records
Posłuchaj: www.rufrecords.de

Mystic Productions i bluesowe nowości

Jesz­cze kilka lat temu znalezienie zagranicz­nych bluesowych nowo­ści w pol­skich sklepach płytowych było spo­rym wyzwaniem. Dziś, zarówno naj­waż­niej­sze europej­skie i amerykań­skie oficyny, jak i mniej­sze, ciekawe wytwór­nie, cieszą się dobrą dys­trybucją i łatwym dostępem do pol­skich melomanów. Duża w tym zasługa wydaw­nictw pokroju Mystic Produc­tions, które dbają o to, aby bluesowe nowo­ści nie omijały Pol­ski. Także te „jesz­cze ciepłe”. Do tej kategorii należy wydany kilka dni temu przez holen­der­ską wytwór­nię Provogue album Beth Hart, „Bet­ter Than Home”. Opisując jej poprzed­nią płytę wspo­mniałem, że głos Beth Hart brzmiał tam dużo doj­rzalej niż wcześniej; produk­cja i realizacja nagrań były znakomite; a same utwory dobrze napisano i pierw­szorzęd­nie wykonano. To samo można powiedzieć o „Bet­ter Than Home”. Zresztą sama artystka mówi o tej płycie, że to jej naj­doj­rzal­sze muzyczne dziecko. Całość utrzymana jest głów­nie w roz­lanej, delikat­nej kon­wen­cji, ale wokalny pazur też tam można znaleźć, choć zdecydowanie rzadziej niż dotąd. Piękna płyta i bar­dzo ją polecam.

Coś w cał­kiem innej stylistyce i z cał­kiem innym zapleczem, to malutka, nie­zależna wytwór­nia Big Legal Mess i surowy bluesman w starym stylu – Leo Bud Welch z płytą „I Don’t Prefer No Blues”. Jeśli zawarty tam blues kojarzy się z grubo ciosanymi produk­cjami, jakie od połowy lat 90tych wychodziły z taśmy produk­cyj­nej wytworni Fat Possum Records, to słusz­nie. Big Legal Mess to bowiem wytwór­nia córka Fat Possum i tak jak w katalogu mamy, także w jej archiwach znaj­dziemy naj­praw­dziw­szego, naj­surow­szego bluesa jakiego tylko można sobie wyobrazić na początku XXI wieku. Rok temu, mając wtedy 81 lat, Leo Welch nagrał dla Big Legal Mess swoją debiutancką płytę, o mocno gospelowym charak­terze. Kolejna w dorobku miała już być bluesowa i tak rzeczywi­ście się stało. All­music Guide pisze, że „to połączenie chropowatego Delta Bluesa spod znaku R.L. Burnside’a z wczesnym chicagow­skim soun­dem Muddy Watersa”. Jak byśmy tego nie nazwali, usłyszeć takiego bluesa w roku 2015 to spore zaskoczenie.

Muzyczną ciekawostką, choć sto razy bar­dziej od Welcha nowoczesną, jest nowy album grupy har­monij­karza Johna Pop­pera, Blues Traveler – „Blow Up the Moon” wydany przez Loud & Proud Records, czyli Blues Traveler w wer­sji pop. Choć mieszanie bluesa z popem purystom nie zawsze jest smak, nie można zaprzeczyć, że takie eks­perymenty są ciekawe i na pewno znaj­dują swoją publicz­ność. Z takiego założenia wyszedł John Pop­per zapraszając do nagrania „Blow Up The Moon” cał­kiem pokaźną grupę gości. Nie­stety, może dlatego że to głęboko-​popowy światek te nazwiska mnie nie mówią nic, ale słucha się ich przyjem­nie – szczegól­nie wtedy, gdy mamy ochotę na trochę lek­kiej, radiowej roz­rywki w dobrym guście.

Znakomite nazwiska, i to bar­dzo dobrze znane każ­demu miłośnikowi bluesa, słychać na nowej płycie Rob­bena Forda – wydanej podob­nie jak krążek Bet Hart przez Provogue Records. Wśród gości Keb’ Mo, Robert Ran­dolph, War­ren Haynes czy Sonny Lan­dreth. Kiedy dodać to tego łatwość, z jaką w prze­strzeni między bluesem, jaz­zem a fun­kiem porusza się Ford, album „Into The Sun” staje się jedną z tych pozycji, których na pewno trzeba posłuchać. Jak dobrze, że podob­nie jak w przy­padku pozostałych, opisanych wyżej płyt, dzięki Mystic Produc­tions można to zrobić w swoim ulubionym płytowym sklepie nieopodal.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Provogue Records, Big Legal Mess, Loud & Proud Records
Posłuchaj: www.mystic.pl

Van Morrison
„Duets: Re-Working The Catalogue”

Legen­darny irlandzki bard, Van Mor­rison, nagrał do tej pory ponad 360 utworów zebranych na 34 albumach. Na tym naj­now­szym, trzydziestym piątym, zatytułowanym „Duets: Re-​Working The Catalogue”, znalazły się nowe inter­pretacje klasycz­nych piosenek wokalisty, nagrane na nowo, w towarzystwie takich gwiazd jak wspo­mniany Michael Bublé, Steve Win­wood, Bobby Womack, Mark Knop­fler, Natalie Cole czy córka artysty – Shana Mor­rison. „Duets: Re-​Working The Catalogue” ukazała się 24 marca, a wraz z nią nowe inter­pretacje utworów Vana Mor­risona. Nie są to jed­nak dobrze znane klasyki – artysta postanowił dać drugą szansę jed­nym ze swoich ulubionych kom­pozycji. Do współ­pracy przy płycie Mor­rison zaprosił artystów, których darzy szacun­kiem i którzy są dla niego inspiracją. Płyta nagrywana była przez cały ubiegły rok w rodzin­nym mie­ście artysty, Bel­fa­ście oraz w Lon­dynie. Oprócz samego piosen­karza produk­cją krążka zajęli się Don Was (znany ze współ­pracy np. z Joh­nem Mayerem czy Eltonem Joh­nem) i Bob Rock (producent m.in. Michaela Bublé czy zespołu Metal­lica). Całość brzmi świet­nie i naprawdę wpada w ucho, co potwier­dza każda z 16 piosenek. W sumie ponad 65 minut muzyki. Sporo tego. Sporo też nie­zwykle pozytyw­nych recen­zji tego krążka w Inter­necie – od bar­dzo emocjonal­nie nastawionych, a przez to naprawdę wymagających fanów Mor­risona wpisujących swoje krót­kie komen­tarze w ser­wisach sprzedażowych pokroju amerykań­skiego Amazona, po krytyków i bran­żowe media. The Daily Mail napisał o tym krążku tak: „Kiedy masz w swoim katalogu blisko 360 oryginal­nych piosenek, na pewno będą wśród nich jakieś ukryte skarby. I tak z pew­no­ścią jest w przy­padku tej płyty. To mistrzow­ska kom­pozycja dla ducha, która daje ponowne życie gar­ści piosenek, zaczynając od tych z lat 70-​tych. Ten album mógłby być nagrany 40 lat temu i brzmieć tak samo, jak brzmi teraz. Ale kiedy na jed­nej płycie spo­tyka się jeden z naj­lep­szych Cel­tyc­kich soulowych głosów z wokalistami kalibru Boby Womacka czy Mavis Staples, potrzeba używania studyj­nych sztuczek jest nie­wielka”. Mądre słowa. Dobrym ich potwier­dzeniem są na przy­kład duety nagrane z brytyj­skimi weteranami rhythm’n’bluesa, tak w końcu bliskiego Vanowi Mor­risonowi. W tej kategorii przy mikrofonie pojawiają się obok niego, Geo­r­gie Fame, Steve Win­wod i Chris Far­lowe. Bluesa reprezen­tuje tez Taj Mahal. Bar­dzo dobre granie. (pd)

Wydawca: Sony Music Poland
Posłuchaj: www.sonymusic.pl

© Blues.pl 2000-2015 | Code & design PMK Design