In English
09.08
After Blues & Agnieszka Twardowska
Stepnica
15.08
Front Porch Blues czyli Lauba Pełno Bluesa
Chorzów
Górnośląskie Muzeum Etnograficzne
16.08
Front Porch Blues czyli Lauba Pełno Bluesa
Chorzów
Górnośląskie Muzeum Etnograficzne
16.08
Tortilla
Szczytno
Miejski Dom Kultury
17.08
Front Porch Blues czyli Lauba Pełno Bluesa
Chorzów
Górnośląskie Muzeum Etnograficzne
Koncerty

Blues.pl na Facebooku — zostań fanem!

23 lipca 2014 r.

Najnowsze wiadomości RSS Twitter Facebook

Lauba Pełno Bluesa za niecały miesiąc

opublikowano w dziale Polska

W dniach od 15 do 17 sierp­nia w Chorzowie odbędzie się Festiwal Front Porch Blues czyli Lauba Pełno Bluesa. Nazwa imprezy nawiązuje do klasycz­nej bluesowej tradycji muzykowania na „front porch”, czyli ganku. Co roku w Gór­nośląskim Muzeum Etnograficz­nym w Chorzowie miłośnicy bluesa spo­tykają się, by słuchać muzyki na łonie natury. Festiwalowe kon­certy odbywają się naprzemien­nie na trzech scenach na terenie Muzeum: naj­więk­szej, zlokalizowanej przy skan­senowej Karcz­mie oraz dwóch bar­dziej kameral­nych, umiej­scowionych w bez­pośred­nim sąsiedz­twie muzeal­nych chałup. Po zmroku akcja prze­nosi się do położonej po sąsiedzku Sztygarki – klimatycz­nego kom­pleksu kulturalno-​rekreacyjnego stworzonego na terenach byłej kopalni. Szczegółową listę ponad 20 występujących pod­czas festiwalu artystów oraz infor­macje o biletach znaj­dziecie na stronie Lauby.

Źródło: www.laubapelnobluesa.pl

Johnny Winter nie żyje

opublikowano w dziale Świat

Ta wiadomość obiegła media z pręd­ko­ścią błyskawicy – 16 lipca, pod­czas trasy kon­cer­towej w Szwaj­carii, zmarł Johnny Win­ter (fot. Paul Natkin). Miał 70 lat. Świat usłyszał o nim szeroko w 1968 roku za sprawą artykułu w magazynie Rol­ling Stone. Rok póź­niej wystąpił już jako gwiazda na New­port Jazz Festival i na Wood­stock. Cieszył się statusem gwiazdy rocka, a potem bluesowej legendy. Zyskał szacunek naj­więk­szych bluesmanów, żeby wspo­mnieć choćby Muddy Watersa, którego karierę pod koniec lat siedem­dziesiątych roz­niecił na nowo jako producent jed­nych z naj­lep­szych albumów w dys­kografii bluesmana. Johnny Win­ter to wyjąt­kowa postać, której życiorys śmiało mógłby stać się kanwą kinowego filmu. Kon­takt z gitarzystą mieli też pol­scy fani pod­czas kon­cer­tów w naszym kraju. Także z tego powodu będzie nam go szczegól­nie brakować.

Źródło: www.johnnywinter.net

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2014 Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego

opublikowano w dziale Polska

Poniżej publikujemy oświad­czenie Sławka Wierz­chol­skiego, Prezesa Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego, będące m.in. zapowiedzią Wal­nego Zebrania Sprawozdawczo-​Wyborczego Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego i zachętą do pracy na rzecz stowarzyszenia:

Przed 8 laty dostąpiłem zaszczytu, kiedy człon­kowie Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego wybrali mnie jego prze­wod­niczącym. Wów­czas przy­szła mi na myśl taka oto parafraza wypowiedzi Prezydenta Kennedy’ego: Nie pytaj, co będziesz miał z przynależ­no­ści do PSB – powiedz, co TY możesz zrobić dla bluesa w Polsce!

Wielu człon­ków PSB taką właśnie kierowało się dewizą, wstępując do Stowarzyszenia. To z ich pomocą, a zwłasz­cza dwóch Wiceprezesów Zarządu — Piotra Łukasiewicza i Benedykta Kunic­kiego, zdołaliśmy zrealizować kilka waż­nych dla bluesa w Pol­sce inicjatyw, jak m.in:

  1. Wypromowanie Pol­skiego Dnia Bluesa. Po kilku latach starań, święto wymyślone przez PSB, zostało już powszech­nie zaak­cep­towane, jest iden­tyfikowalne, pozwala na promocję bluesa i daje szansę kon­cer­towania wykonaw­com w całym kraju.
  2. Wydanie 15 CD w trzech seriach pn. Antologia Bluesa Pol­skiego. Wsparta przez Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego inicjatywa wydania pierw­szego zbioru zawierającego 5 CD, spo­tkała się z nad­spodziewanie dobrym przyjęciem i stała się inspiracją do wydania kolej­nych dwóch boxów. Redak­tor Mariusz Szal­bierz na 15 CD przed­stawił naj­ciekaw­szych współ­czesnych i zasłużonych dla historii bluesa wykonawców.
  3. Wydanie książki pt. Twarze Pol­skiego Bluesa i kalen­darza „Barwy Pol­skiego Bluesa”.
  4. Wydanie CD – Blues Made in Poland 2009.
  5. Wylan­sowanie stem­pla promocyj­nego „Pol­skie Stowarzyszenie Bluesowe poleca”. Ten znaczek znalazł sie na kil­kudziesięciu CD i na plakatach wielu festiwali. Nie­rzadko dawał wspar­cie organizatorom w ubieganiu się o dotacje finan­sowe czy inne formy pomocy.
  6. Rekomen­dacja PSB dla wykonaw­ców biorących udział w Inter­national Blues Chal­lenge w Mem­phis. To dzięki niej pol­scy muzycy bluesowi mogą brać udział w tym prestiżowym wydarzeniu muzycz­nym, promując pol­skiego bluesa w jego ojczyź­nie. Działal­ność Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego zauważona i doceniona została przez Inter­national Blues Foun­dation, której PSB stało się członkiem.
  7. Obniżenie do 5 tys szt. limitu sprzedanych płyt dla uzyskania statutu „Złotej Płyty” w kategorii „Blues”.
  8. Stworzenie kategorii „Blues” w Nagrodzie Muzycz­nej „Fryderyk”, przy­znawanej w Pol­sce od 1995 roku. Przy­po­mnę tylko, że laureatem tej nagrody jest „Kasa Chorych”. Nie­stety, tę kategorię, jak i kilka innych, ZPAV zlikwidował.
  9. PSB od wielu lat jest organizatorem, współ­or­ganizatorem bądź patronem wielu bluesowych wydarzeń muzycz­nych, które na trwałe zapisały się w kalen­darzu naj­waż­niej­szych imprez muzycz­nych w kraju, jak np.: War­saw Blues Night, Jimiway Blues Festival, Olsz­tyń­skie Dobranocki Bluesowe, Blues na niedzielę.
  10. PSB – udzielając stosow­nych rekomen­dacji – pomogła kil­kunastu człon­kom w roz­wiązaniu istot­nych dla nich spraw życiowych.

Dobiegła końca bieżąca kaden­cja władz PSB. Zgod­nie ze Statutem, obecny Zarząd ustąpi i odbędą się wybory nowych władz. Wypeł­niając obowiązki wynikające ze Statutu Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego, Zarząd Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-​Wyborcze na dzień 13 września 2014, o godz. 13:00 w Staromiej­skim Domu Kul­tury w War­szawie. Wyrażam głęboką wiarę, że w tym zbliżającym się waż­nym wydarzeniu w życiu naszego Stowarzyszenia wezmą udział zarówno jego człon­kowie, jak i osoby chcące się do nas przy­łączyć i aktyw­nie działać w ramach PSB. Chęt­nych do współ­pracy zachęcam do wej­ścia na stronę inter­netową http://​www​.blues​.org​.pl/​?m=15, gdzie będą mogli się zapoznać z infor­macjami dotyczącymi działal­no­ści Stowarzyszenia i zasad człon­kostwa w nim.

Wyrażam prze­konanie i głęboką wiarę, że człon­kowie PSB przed zbliżającym się Wal­nym Zgromadzeniem opłacą składki człon­kow­skie, co jest warun­kiem udziału w tym waż­nym dla nas wydarzeniu. Oczekujemy, że wezmą w nim udział wszyscy człon­kowie PSB.

Niżej pod­pisany oraz wiceprezesi: Piotr Łukasiewicz i Benedykt Kunicki, nie będą ubiegać się o miej­sca w nowym Zarządzie. Uważamy, że jako Zarząd PSB zrobiliśmy cał­kiem sporo dla Stowarzyszenia i dobrze promowaliśmy jego działal­ność. Teraz przy­szła pora na zmianę warty, na realizację nowych pomysłów i podej­mowanie nowych inicjatyw. Wybierzmy zatem nowych działaczy, chęt­nych poświęcić swój czas i ener­gię dla dobra bluesa w naszym kraju. My ze swej strony chęt­nie będziemy ich wspierać w działaniu i pomagać w realizacji nowych pomysłów promujących nasze Stowarzyszenie i zachęcających szeroko rozumianych fanów bluesa w Pol­sce do słuchania i propagowania muzyki bluesowej i mądro­ści zawar­tych w słowach prze­kazanych przez jej twórców.

Wybierzmy nowych działaczy. My, jako ustępujący Zarząd, chęt­nie wspierać ich będziemy w działaniu i pomagać w realizacji nowych pomysłów promujących nasze Stowarzyszenie.

Bar­dzo dziękuję człon­kom Stowarzyszenia za okazane nam wspar­cie w czasie mijającej kaden­cji Zarządu. Nowym władzom PSB życzę, aby swoją zaan­gażowaną pracą pomnażali dorobek Stowarzyszenia, a PSB pod ich kierow­nic­twem było organizacją silną i roz­poznawalną, mającą na stałe swoje znaczące miej­sce w życiu muzycz­nym naszego kraju.

Z bluesowymi pozdrowieniami,
Sławek Wierz­chol­ski
- Prezes Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego

Źródło: www.blues.org.pl

„Lep na Bluesa” w Józefowie

opublikowano w dziale Polska

Między 13 a 28 września w Józefowie, w którym przez blisko 20 lat miesz­kał i tworzył Tade­usz Nalepa, pod hasłem „Korzenie Bluesa” odbędzie się szósta już odsłona Festiwalu Bluesowego im. Tade­usza Nalepy „Lep na Bluesa”. Celem tegorocz­nej edycji jest ukazanie związ­ków bluesa i gospel, gatun­ków jed­nocześnie sobie bliskich i dalekich. Na festiwalu usłyszymy więc zespoły bluesowe, jak Chołody Blues Trio, Nocna Zmiana Bluesa i The Rhytm Chiefs (fot. strony domowe artystów), jak rów­nież chóry gospel – Mienia River Gospel Choir oraz Sienna Gospel Choir. Dodat­kową atrak­cją będzie wer­nisaż wystawy fotograficz­nej Zbigniewa Jędrzej­czyka. Nad poziomem artystycz­nym festiwalu jak co roku czuwa spo­łeczny komitet organizacyjny, złożony ze znajomych i przyjaciół Tade­usza Nalepy: miesz­kających w okolicy muzyków związanych z bluesem (m.in. Urszula Kałuszko i Andrzej Soł­tysik) oraz gości honorowych, w tym żony artysty Grażyny Dramowicz-​Nalepy oraz autora tek­stów, Bog­dana Loebla.

Źródło: www.mokjozefow.pl

Jonny Lang w Warszawie! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

„Pierw­sza płyta Jonny’ego Langa wydana przez holen­der­ską oficynę Provogue nosi tytuł »Fight For My Soul«” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Agen­cję Tan­gerine kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać dwa pojedyn­cze zaproszenia na war­szaw­ski kon­cert Langa, który odbędzie się w środę, 9 lipca, w klubie Progresja Music Zone.

Spo­śród autorów prawidłowych odpowiedzi szczę­ście w losowaniu mieli Maria z War­szawy i Paweł z Wrocławia, gratulujemy!

Kon­cert Langa będzie okazją do przyj­rzenia się i przy­słuchania się z bliska fenomenowi, który w połowie lat 90. wdarł się prze­bojem na bluesowe sceny jako genialny pięt­nastolatek. Ten sam, którego led­wie kilka lat póź­niej mogliśmy oglądać w nowej wer­sji kul­towej komedii Johna Lan­disa „Blues Brothers 2000” obok takich gwiazd jak BB King czy Eric Clapton.

Źródło: www.tangerinemusic.pl

Jonny Lang w Warszawie! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

W środę, 9 lipca, w war­szaw­skim klubie Progresja Music Zone, na zaproszenie Agen­cji Tan­gerine, po raz pierw­szy zaprezen­tuje się pol­skiej publicz­no­ści związany obec­nie z wytwór­nią Provogue gitarzysta Jonny Lang. Będzie okazja przyj­rzeć i przy­słuchać się z bliska fenomenowi, który w połowie lat 90. wdarł się prze­bojem na bluesowe sceny jako genialny pięt­nastolatek. Ten sam, którego led­wie kilka lat póź­niej mogliśmy oglądać w nowej wer­sji kul­towej komedii Johna Lan­disa „Blues Brothers 2000” obok takich gwiazd jak BB King czy Eric Clapton.

Razem z Agen­cją Tan­gerine przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na war­szaw­ski kon­cert! Żeby je zdobyć należy naj­pierw polubić Blues​.pl na Facebooku, a następ­nie odpowiedzieć na pytanie: „Jak nosi tytuł pierw­sza płyta Jonny’ego Langa wydana przez holen­der­ską oficynę Provogue”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 7 lipca, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Źródło: www.tangerinemusic.pl

X Warsztaty Muzyczne Rockowe Ogródki

opublikowano w dziale Polska

W dniach 14 – 18 lipca w Płocku odbędą się jubile­uszowe X Warsz­taty Muzyczne w ramach XVII edycji Festiwalu Roc­kowe Ogródki. Zajęcia teo­retyczne, prowadzone w salach Młodzieżowego Domu Kul­tury w Płocku, zostaną podzielone na pięć grup instrumen­tal­nych. Gościn­nie udział w warsz­tatach wezmą Woj­ciech Pilichow­ski (gitara basowa-​lekcja mistrzow­ska) oraz Dave Lat­chaw (instrumenty klawiszowe). Na wieczorne jam-​sessions od godz. 20:00 zaprasza płocki klub Rock′69. Na zakoń­czenie warsz­tatów, po wręczeniu uczest­nikom dyplomów, prze­widziany jest kon­cert wykładow­ców. Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znaj­dują się na stronie organizatora.

Źródło: www.rockoweogrodki.com.pl

Blues.pl poleca

Eric Clapton
„Crossroads Guitar Festival 2013”

Cros­sroads Guitar Festival to powołany do życia przez Erica Clap­tona charytatywny festiwal, z którego dochody wspierają założony przez muzyka Cros­sroads Cen­tre – fun­dację i ośrodek leczenia uzależ­nień. Festiwal to wyjąt­kowe święto gitary, prezen­tujące na jed­nej scenie naj­waż­niej­szych i naj­popular­niej­szych współ­czesnych gitarzystów, od B.B. Kinga i Buddy Guy’a, przez Jeffa Becka i Johna Mayera, po Car­losa San­tanę czy Steva’a Vai’a i dziesiątki innych. Dotąd odbyły się cztery edycje wydarzenia – każda pozostawiła po sobie ślad w postaci płytowego wydaw­nic­twa ze znacz­kiem War­ner Music.

Pierw­sza edycja Cros­sroads Guitar Festival odbyła się na stadionie Cot­ton Bowl w Dal­las w Tek­sasie w 2004 roku. Przez dwa dni prze­winęło się wtedy przez scenę morze sław­nych gitarzystów. JJ Cale, Larry Carl­ton, Robert Cray, Sheryl Crow jako dam­ski rodzynek, Bo Did­dley, David Honeyboy Edwards, Buddy Guy, B.B. King, John Mayer, Robert Ran­dolph, Car­los San­tana, Steve Vai, grupa ZZ Top i wiele innych, gitarowych gwiazd. Można śmiało powiedzieć, że takiej imprezy jesz­cze wcześniej nie było. Zadziałała tu pew­nie magia nazwiska, bo też ponoć sam Clap­ton zapraszał do udziału w przed­się­wzięciu swoich kolegów po fachu – tych, których podziwia i tych, których słucha mu się naj­lepiej. Dobrze wybrał i tyczy się to do każ­dej z edycji, także tej naj­now­szej z 2013.

Pierw­sza edycja Cros­sroads Guitar Festival okazała się tak dużym suk­cesem, że kiedy w 2007 roku roz­poczęto sprzedaż biletów na drugą edycję, 28 tysięcy wej­ściówek roze­szło się w rekor­dowym czasie 22 minut. To nie tylko imponujące, ale też ważne, szczegól­nie gdy przy­po­mnimy sobie o celu, na jaki idą zebrane przez festiwal pieniądze. To założone przez Erica Clap­tona Cros­sroads Cen­tre, czyli fun­dacja i ośrodek leczenia uzależ­nień na wyspie Antigua na morzu karaib­skim gdzie osoby wal­czące z alkoholem i nar­kotykami, tak jak przed laty Clap­ton, mogą wyjść z nałogu i wrócić do nor­mal­nego życia. Warto o tym pamiętać słuchając festiwalowych wykonań, także tych w nie­codzien­nych składach. Tych na ostat­nim wydaw­nic­twie z logo Cros­sroads gitar Festival nie brakuje. Słyszymy np. Taj Mahala i Keb’a Mo w klasycz­nym „Diving Duck Blues”, czy southern-​rockową spółkę War­ren Haynes, Gregg All­man i Derek Trucks.

Kil­kunastu wyjąt­kowych gitarzystów na jed­nej scenie i za każ­dym razem od kil­kunastu, do kil­kudziesięciu godzin nie­spotykanych nigdzie indziej muzycz­nych uniesień, w nie­codzien­nych składach i zaskakujących kolaboracjach – tak można pod­sumować każdą z czterech dotych­czasowych edycji Cros­sroads Guitar Festival. Nic więc dziw­nego, że każda z nich została zarejestrowana i w ten spo­sób zdokumen­towana. Do tej pory po każ­dej edycji festiwalu wydawane było dwupłytowe DVD zawierające naj­ciekaw­sze frag­menty imprezy. Teraz, po praz pierw­szy obok zapisu wideo dostajemy także sam dźwięk w postaci dwóch krąż­ków CD, a nawet czterech winylowych long­playów. Wszystko po to, żeby tą muzyką mogła się cieszyć jesz­cze więk­sza publicz­ność, już nie tylko przed telewizorem. I dobrze, bo dla takich gwiazd i takich wykonań naprawdę warto usiąść i uważ­nie posłuchać.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Warner Music Poland
Posłuchaj: www.amazon.com

Jonny Lang w natarciu

W kolejną środę, 9 lipca, w war­szaw­skim klubie Progresja Music Zone, na zaproszenie Agen­cji Tan­gerine, Jonny Lang zaprezen­tuje się pol­skiej publicz­no­ści po raz pierw­szy na żywo. Będzie okazja przyj­rzeć i przy­słuchać się z bliska fenomenowi, który w połowie lat 90. wdarł się prze­bojem na bluesowe sceny jako genialny pięt­nastolatek. Ten sam, którego led­wie kilka lat póź­niej mogliśmy oglądać w nowej wer­sji kul­towej komedii Johna Lan­disa „Blues Brothers 2000” (vid. youtube​.com) obok takich gwiazd jak BB King czy Eric Clap­ton. Na ile kon­cert wypełni obiet­nicę zawartą w oszałamiającej karierze sprzed lat? Tego dowiemy się lada dzień.

Jest jakieś piętno wyciśnięte na muzykach – ale to chyba tyczy się każ­dego artystycz­nego zawodu – którzy w bar­dzo młodym wieku osiągają bar­dzo duży suk­ces komer­cyjny, a potem latami muszą mierzyć się z własną reputacją i udowad­niać, że zasłużyli na laury i tytuły zebrane w młodo­ści. Tak na pewno było z Lan­giem, którego płyta „Lie To Me”, wydana gdy miał zaled­wie 15 lat, okazała się bluesowym prze­bojem, na punk­cie którego zwariowała cała bluesowa branża – od opiniotwór­czych magazynów, po stacje radiowe. Podob­nie było z kolej­nym long­playem „Wan­der This World”, ale następ­nymi krąż­kami Jonny Lang ściągnął na siebie sporo krytyki – że za bar­dzo komer­cyjne, że za mało bluesowe, że nie takie jakich się po nim wszyscy spo­dziewali. Cóż, takie są prawa show­biz­nesu, ale piszącemu te słowa Langa zawsze przyjem­nie się słuchało i z jego per­spek­tywy jest więcej niż pewne, że jeśli 9 lipca miłośnicy współ­czesnego, elek­trycz­nego bluesa wybiorą się do Progresja Music Zone, nie będziecie żałować. Tym bar­dziej, że kon­cert z pew­no­ścią wypeł­nią w dużej mierze znakomite, wpadające w ucho ale nadal związane z bluesem piosenki z wydanej przez Provogue Records studyj­nej płyty „Fight For My Soul”. Warto tam być.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: www.amazon.com

Gitarowe gwiazdy wytwórni Provogue

Założona w 1990 roku holen­der­ska wytwór­nia Provogue to oficyna specjalizująca się w muzyce będącej połączeniem bluesa i rocka, z gitarą w roli głów­nej. W jej katalogu znaleźć można płyty tak cenionych i popular­nych współ­czesnych gitarzystów jak Joe Bonamassa, Robert Cray czy znany z Gov’t Mule War­ren Haynes. Wśród gwiazd wytwórni jest też muzyk, którego Magazyn Guitar Player nazwał „jed­nym z naj­bar­dziej szanowanych gitarzystów na planecie” – Eric John­son. Jego jesz­cze ciepła płyta, „Europe Live”, nakładem wytwórni Provogue, a dzięki dys­trybucji Mystic Produc­tions, 23 czerwca trafiła na półki sklepów muzycz­nych także w Pol­sce. To czter­na­ście utworów zarejestrowanych pod­czas kilku róż­nych kon­cer­tów w Europie, i muzyka z pogranicza, bluesa, rocka i jazzu, czyli mieszanka, która zaskar­biła mu opinie geniusza gitary. To jeden z tych gitarzystów, których stylu i brzmienia nie spo­sób pomylić z nikim innym – jest jedyny w swoim rodzaju.

Kolega John­sona ze stajni Provogue, Kenny Wayne Shepherd, na taki status musi jesz­cze pracować, choć gitarowej spraw­no­ści nigdy nie można mu było odmówić. Także, gdy pojawił się na scenie w połowie lat 90. jako nastolatek wywołując powszechną sen­sację. Dziś, już jako doj­rzały męż­czyzna, przy­pomina się z nową płytą, „Goin Home”. Po kilku mocno komer­cyj­nych longplay’ach jakie w ostat­nich latach przy­darzyły się przy­zwyczajonemu do popular­no­ści Shepher­dowi – przy­po­mnijmy, że jego debiut sprzedał się w licz­bie ponad 500 tysięcy egzem­plarzy, co jak na bluesa jest wynikiem nie­zwykłym – na nowym krążku gitarzysta ze Shreveport w Louisianie bar­dzo mocno wskazuje na swoje muzyczne inspiracje. W tym depar­tamen­cie króluje blues. Shepherd sięga po kom­pozycje Alberta Kinga, Muddy Watersa, Magic Sama, Bo Diddley’a czy Freddie’go Kinga. Towarzyszą mu w akcji świetni muzycy – m.in. bęb­niarz Stevie Ray Vaughana Chris Layton – oraz goście, The Rebirth Brass Band, Keb’ Mo’, Ringo Starr, Joe Walsh, War­ren Haynes and Robert Ran­dolph. W takim towarzystwie musiała się udać bar­dzo smakowita płyta – wpisująca się w jego naj­bar­dziej bluesowe dokonania, ale nie­po­zbawiona komer­cyj­nego pazura w osobie popular­nych gości – co zawsze pozytyw­nie wpływa na słupki sprzedaży.

Wymiar zdecydowanie waż­niej­szy od komer­cyj­nego ma nowy album Wal­tera Trouta – i chyba nie będzie prze­sady w stwier­dzeniu, że to cud, iż w ogóle możemy go słuchać. Pisząc te piosenki Wal­ter Trout leżał na szpital­nym łóżku czekając na prze­szczep wątroby, który miał być jego jedyną szansą na prze­życie. Szansą dodajmy odległą, bo na drogi zabieg nie było go stać. Z pomocą przy­szły media spo­łecz­no­ściowe i fani, no i udało się. Dziś słuchając tego albumu tylko zdjęcia nie­zwykle wychudzonego artysty na okładce przy­pominają, jak dramatyczna była sytuacja z ostat­nich miesięcy. Muzyk, który współ­pracował w swojej karierze z Joh­nem Mayal­lem, grupą Can­ned Heat, Joh­nem Lee Hookerem i Big Mamą Thorn­ton, w ramach podziękowania od swoich fanów i ludzi dobrego serca dostał nowe życie i to słychać na „The Blues Came Cal­lin’” – warto poświęcić tej produk­cji trochę uwagi.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: Odsyłacze w tekście

Jarle Bernhoft
„Walk With Me (Live at Chateau Neuf)”

Instrumen­talny wstęp „Dark Fan­fare”, a zaraz potem pięk­nie zaśpiewany „Buzz Aldrin” otwierają wydaną przez Univer­sal Music płytę „Walk With Me (Live at Chateau Neuf)” Nor­wega Jarle Bern­hofta. To jeden z naj­ciekaw­szych głosów na współ­czesnej europej­skiej scenie. Jego muzyka łączy klasyczny soul z odrobiną jazzu i por­cją nowych brzmień. Na ostat­nim, kon­cer­towym albumie arty­ście towarzyszy KORK, czyli Orkiestra Nor­weskiego Radia.

Jarle Bern­hoft zaczynał jako wokalista roc­kowych nor­weskich grup Explicit Lyrics i Span, z tą ostat­nią zdobywając nawet sporą rzeszę roz­kochanych w cięż­szych brzmieniach fanów. Ale w 2005 roku coś w jego podej­ściu do muzyki się zmieniło – jeden z przyjaciół podarował mu płytę for­macji Sly & The Family Stone i wtedy Jarle zanurzył się w muzyce soul. Efek­tem tej nowej fascynacji był bar­dzo dobry krążek „Ceramic City Chronic­les” przynoszący por­cję klasycz­nego soulu ubranego w uwspół­cześnione, trochę jaz­zujące aran­żacje. Dziś Bern­hoft, bo pod takim skróconym imieniem występuje, to jedna z naj­jaśniej­szych nor­weskich gwiazd – nie­zwykle kreatywna, a przez to hołubiona w swoim kraju i coraz bar­dziej doceniana za granicą, także w Stanach Zjed­noczonych. Nic dziw­nego, kiedy słyszy się takie nagrania. Roz­budowane aran­żacje w makijażu sek­cji smycz­ków robią wiel­kie wrażenie. Całość jest nastrojowa i naprawdę wciąga – jak dobra książka. (pd)

Wydawca: Universal Music
Posłuchaj: www.itunes.apple.com

© Blues.pl 2000-2014 | Code & design PMK Design